Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtgever: de wederpartij van MEIJS BRANDBEVEILIGING, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen MEIJS BRANDBEVEILIGING en Opdrachtgever.

MEIJS BRANDBEVEILIGING: de gebruikers van deze algemene voorwaarden, te weten Meijs Brandbeveiliging

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Werken 1989 (UAV) zijn met inachtneming van de volgende aanvullingen c.q. wijzigingen van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de UAV en deze algemene voorwaarden zullen de laatstgenoemde prevaleren.

2. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor alle rechtshandelingen van MEIJS BRANDBEVEILIGING en voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MEIJS BRANDBEVEILIGING en een Opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de Wederpartij ter hand gesteld.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MEIJS BRANDBEVEILIGING, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

4. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van MEIJS BRANDBEVEILIGING en Opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van MEIJS BRANDBEVEILIGING.

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MEIJS BRANDBEVEILIGING en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

6. Indien in deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm is voorgeschreven voor kennisgevingen tussen partijen, gelden als schriftelijk: berichten per fax, per (aangetekende) brief of deurwaardersexploot, per overhandigd stuk mits de ontvangst schriftelijk is bevestigd, maar niet berichten per e-mail of anderszins berichten via het internet.

7. MEIJS BRANDBEVEILIGING is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, mits deze aan de Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Indien de Opdrachtgever de wijziging niet aanvaardt, dient hij daarvan schriftelijk kennis te geven in welk geval de alsdan bestaande overeenkomst(en) onder vigeur van die oude voorwaarden zullen worden afgewikkeld. Nieuwe overeenkomsten komen tot stand onder vigeur van de nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen alsmede reis-, verzend- en eventuele transport- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. MEIJS BRANDBEVEILIGING specificeert in de offerte aan Opdrachtgever steeds de (eventuele) kosten.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is MEIJS BRANDBEVEILIGING daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MEIJS BRANDBEVEILIGING anders aangeeft.

5. In aanbiedingen en offertes van MEIJS BRANDBEVEILIGING en in de daarbij behorende bijlagen vermelde gegevens, verwijzingen naar tekeningen, catalogi, afbeeldingen, maten, gewichten en kleuropgaven zijn niet bindend, behalve voor zover deze door de Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk zijn opgegeven.

Artikel 3 – Prijzen en prijswijzigingen

1. Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen en offertes van MEIJS BRANDBEVEILIGING zijn dagprijzen en gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of offerte geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen berekend volgens de bij MEIJS BRANDBEVEILIGING geldende normale arbeidstijden.

2. Prijzen gelden voor een werkgebied in een straal van 120 km van de vestigingen van MEIJS BRANDBEVEILIGING. Voor werkzaamheden buiten dit gebied wordt een toeslag berekend. Parkeerkosten en precario worden aan Opdrachtgever doorberekend.

3. MEIJS BRANDBEVEILIGING is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten en sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen of grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.

Artikel 4 – Minderwerk

1. Indien hij de eindafrekening van het werk blijkt, dat het totaal van het meer- en minderwerk een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft MEIJS BRANDBEVEILIGING behoudens een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van de vermindering als forfaitaire vergoeding voor algemene kosten en vergeefse voorbereidingskosten.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

1. MEIJS BRANDBEVEILIGING zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MEIJS BRANDBEVEILIGING het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MEIJS BRANDBEVEILIGING aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MEIJS BRANDBEVEILIGING worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MEIJS BRANDBEVEILIGING zijn verstrekt, heeft MEIJS BRANDBEVEILIGING het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. MEIJS BRANDBEVEILIGING is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MEIJS BRANDBEVEILIGING is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MEIJS BRANDBEVEILIGING kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MEIJS BRANDBEVEILIGING de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door MEIJS BRANDBEVEILIGING of door MEIJS BRANDBEVEILIGING ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart MEIJS BRANDBEVEILIGING voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 – Termijn van levering

1. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is MEIJS BRANDBEVEILIGING gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Indien de zaken worden bezorgd is MEIJS BRANDBEVEILIGING gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

3. Indien MEIJS BRANDBEVEILIGING gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Opdrachtgever deze aan MEIJS BRANDBEVEILIGING ter beschikking heeft gesteld.

4. Indien MEIJS BRANDBEVEILIGING een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever MEIJS BRANDBEVEILIGING schriftelijk in gebreke te stellen en de MEIJS BRANDBEVEILIGING een redelijke termijn voor nakoming te stellen.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MEIJS BRANDBEVEILIGING de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7 – Wijze van oplevering

1. In geval van aanneming van werk, wordt het werk geacht te zijn opgeleverd indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van Opdrachtgever is gesteld.

2. MEIJS BRANDBEVEILIGING is gehouden Opdrachtgever mede te delen dat het werk gebruiksklaar te zijner beschikking is. Dit zal gebeuren nadat de werkzaamheden zoals overeengekomen zijn voltooid, maar zal in ieder geval geacht worden te hebben plaatsgevonden uiterlijk 10 werkdagen na factuur- c.q. eindfactuurdatum.

3. Niet van invloed op het gebruiksklaar zijn van het werk is de omstandigheid waarin de werkzaamheden van derden welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, nog niet zijn verricht of nog niet zijn beëindigd.

4. Zolang de Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan van al zijn betalingsverplichtingen jegens MEIJS BRANDBEVEILIGING, uit hoofde van welke overeenkomst ook, blijven aangevoerde onderdelen en hulpmaterialen eigendom van MEIJS BRANDBEVEILIGING.

Artikel 8 – Onderzoek, reclames

1. Opdrachtgever is gehouden op het moment van (op)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken of MEIJS BRANDBEVEILIGING de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan MEIJS BRANDBEVEILIGING te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren onmiddellijk na ontdekking doch uiterlijk binnen twee weken na (op)levering te worden gemeld. Opdrachtgever dient daarbij in ieder geval nauwkeurige informatie te verstrekken omtrent: de aard en ernst van het geconstateerde gebrek, het tijdstip waarop en de plaats waar het gebrek is geconstateerd.

3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in de vorige leden van dit artikel tijdig te doen.

4. De prestatie van MEIJS BRANDBEVEILIGING geldt in elk geval als deugdelijk, indiende Opdrachtgever het geleverde cq. het opgeleverde werk of een gedeelte van het geleverde cq. het opgeleverde werk, in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, heeft doorgeleverd, tenzij de Opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

5. Klachten geven Opdrachtgever niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 9 – Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, heeft MEIJS BRANDBEVEILIGING het recht het tijdstip of de wijze van uitvoering te wijzigen en de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal MEIJS BRANDBEVEILIGING de Opdrachtgever hierover inlichten.

4. In afwijking van het te dezen bepaalde zal MEIJS BRANDBEVEILIGING geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 – Betaling / facturering

1. Betaling dient te geschieden binnen de termijn op de facturen of in de overeenkomst vermeld, op een door MEIJS BRANDBEVEILIGING aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Indien geen betalingsdatum of –termijn is vermeld, geldt een termijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur.

2. De Opdrachtgever draagt na voltooiing van de (deel)opdracht binnen 10 werkdagen zorg voor een ondertekende (uitvoerders)bon. Bij langlopende projecten zal de Opdrachtgever wekelijks een ondertekende (uitvoerders)bon verstrekken. Als de betreffende bon niet tijdig wordt verstrekt, is MEIJS BRANDBEVEILIGING gerechtigd om op basis van werkrapporten van haar medewerkers te factureren.

3. Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening of opschorting.

4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

5. Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met betrekking Int de invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde en het niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste Euro 250 bedragen.

6. In geval van (voorgenomen) liquidatie, (een aanvraag of aangifte tot) faillissement, (aanvraag tot verlening van) surséance van betaling, (aanvraag tot) toepassing van de wettelijke schuldsanering van de Opdrachtgever of ingeval op een substantieel deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd zonder dat dit beslag binnen redelijke termijn wordt opgeheven, zijn de vorderingen van MEIJS BRANDBEVEILIGING op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7. MEIJS BRANDBEVEILIGING heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de lopende rente en de hoofdsom.

8. Indiende Opdrachtgever met enige betaling achterstallig is — ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst, dan worden alle door hem aan MEIJS BRANDBEVEILIGING te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten en kan MEIJS BRANDBEVEILIGING onmiddellijke betaling daarvan vorderen. In dat geval is de uitvoering van elk door de Opdrachtgever verstrekte opdracht op te schorten, totdat Opdrachtgever al hetgeen in geval van de vorige zin direct opeisbaar is geworden, binnen een door MEIJS BRANDBEVEILIGING vast te stellen termijn heeft betaald. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden is MEIJS BRANDBEVEILIGING gerechtigd alle opdrachten van de Opdrachtgever te annuleren, onverminderd alle rechten op schadevergoeding.

9. Een door de Opdrachtgever gedane betaling strekt steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt die Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door MEIJS BRANDBEVEILIGING geleverde zaken blijven eigendom van MEIJS BRANDBEVEILIGING totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met MEIJS BRANDBEVEILIGING gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht MEIJS BRANDBEVEILIGING zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door MEIJS BRANDBEVEILIGING geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat MEIJS BRANDBEVEILIGING zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan MEIJS BRANDBEVEILIGING of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MEIJS BRANDBEVEILIGING zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 – Garantie

1. Garanties gelden alleen indien de MEIJS BRANDBEVEILIGING deze schriftelijk heeft afgegeven.

2. Garanties vervallen wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, het geleverde is opgeslagen, vervoerd, verwerkt of anderszins behandeld in strijd met voorschriften of gebruiken welke terzake gelden of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MEIJS BRANDBEVEILIGING, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het geleverde of dit hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

3. Indien de door MEIJS BRANDBEVEILIGING verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van MEIJS BRANDBEVEILIGING jegens Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot directe schade en tot maximaal het factuurbedrag (exclusief eventueel in rekening gebrachte BTW) voor het werk of de geleverde zaak of zaken uit de gebrekkigheid waarvan de schade is voortgevloeid. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van MEIJS BRANDBEVEILIGING in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MEIJS BRANDBEVEILIGING aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan MEIJS BRANDBEVEILIGING toegerekend kan worden.

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

1. MEIJS BRANDBEVEILIGING is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, productieverlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

2. De aansprakelijkheid van MEIJS BRANDBEVEILIGING jegens Opdrachtgever en derden vervalt indien de Opdrachtgever buiten MEIJS BRANDBEVEILIGING om werkzaamheden heeft laten verrichten, of indien Opdrachtgever zaken onoordeelkundig heeft behandeld.

3. Ingeval MEIJS BRANDBEVEILIGING wordt aangesproken door derden die schade hebben ondervonden door gebreken aan het geleverde, is zij gerechtigd de Opdrachtgever in vrijwaring op te roepen.

4. De verjaring van enige rechtsvordering van de Opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst met de MEIJS BRANDBEVEILIGING is beperkt tot één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 14 – Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MEIJS BRANDBEVEILIGING geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MEIJS BRANDBEVEILIGING niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MEIJS BRANDBEVEILIGING en/of Asbestsaneerder worden daaronder begrepen.

3. MEIJS BRANDBEVEILIGING heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MEIJS BRANDBEVEILIGING zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover MEIJS BRANDBEVEILIGING ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MEIJS BRANDBEVEILIGING gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Alle door MEIJS BRANDBEVEILIGING eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van MEIJS BRANDBEVEILIGING worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

2. MEIJS BRANDBEVEILIGING behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

3. De Opdrachtgever vrijwaart MEIJS BRANDBEVEILIGING voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

4. Indien Opdrachtgever aan MEIJS BRANDBEVEILIGING informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 17 – Niet-overname personeel

De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van MEIJS BRANDBEVEILIGING of van ondernemingen waarop MEIJS BRANDBEVEILIGING ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 18 – Geschillen

Hoofdstuk XV van de UAV is niet van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van MEIJS BRANDBEVEILIGING is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft MEIJS BRANDBEVEILIGING het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een arbitragecollege.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen MEIJS BRANDBEVEILIGING en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 – Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever dient te zorgen, als het werk dit vereist, voor de aanwezigheid van steigers, klimmaterialen, veiligheidsvoorzieningen en beschermende voorzieningen buiten de standaard PBM’s.

2. Alle regiewerkzaamheden, door MEIJS BRANDBEVEILIGING uitgevoerd, geschieden uitsluitend op aanwijzingen en onder verantwoording van de Opdrachtgever.

Artikel 21 – Prijzen

Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van opdrachtgever zijn inclusief alle voor de deskundige uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en beschermingsmiddelen;