Uit cijfers van de brandweer blijkt, dat er in Nederland bijna 180 branden per dag zijn. Dat kan dus iedereen een keer overkomen. De gevolgen van een brand zijn vaak enorm. Daarom is het beperken van een uitbreiding van een brand zo belangrijk.

De eigenaar is verantwoordelijk

Als eigenaar bent en blijft u altijd verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid van uw pand. Het Bevoegd Gezag (de gemeente, bijgestaan door de brandweer) kan de status van uw pand controleren en daarop de vergunning al dan niet verlenen. Wij onderzoeken de brandveiligheid van uw pand graag voor u. We rapporteren onze bevindingen, helder en concreet en adviseren u graag of, hoe en waar de brandveiligheid verbeterd moet worden.

U heeft dan een duidelijk handvat welke eventuele aanpassingen er nodig zijn, welke toepassingen met onafhankelijk geteste producten met certificaat en wat de kosten zijn.

Nulstatusmeting

Wij maken een scan van uw gebouw op alle onderdelen die brandgevaarlijk zijn. Daaruit maken wij een rapport op, waarin concreet is aangegeven hoe een uitbreiding van een brand is te voorkomen of kan worden beperkt. Uiteraard is dit alles conform de geldende wet- en regelgeving, zoals is beschreven in het bouwbesluit.

Gebrekenrapportage

Deze rapportage brengt duidelijk in kaart welke gebreken er in een pand zijn, als het gaat om de uitbreiding van brand.

Gevelonderzoek

Alle gebouwen met een risicovolle gevelbekleding dienen onderzocht dienen te worden op brandveiligheid. Dit voorschrift is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) ingesteld naar aanleiding van de grote brand in de Grenfell Tower in London in 2017. Ons onderzoek voeren wij uit aan de hand van de ‘’BZK-risicotool-Brandveiligheid-Gevel’’ van DGMR en doen wij aan de hand van de bouwkundige tekeningen van het pand en een visueel onderzoek op locatie. Aan de hand van de verzamelde gegevens schalen wij uw gebouw in in een zogenaamde ‘’risico-categorie voor brandbare gevels’’. Als uw gebouw in de categorie groen/geel valt zijn er geen vervolgacties noodzakelijk. Als uw gebouw in de categorie oranje/rood valt, dan zijn die wel benodigd of vereist. Ook bij de eventueel vereiste aanpassingen die blijken uit ons onderzoek helpen en adviseren wij u graag.

Compartimenten bepalen

Een brandcompartiment is een deel van een gebouw dat bij brand als zelfstandige eenheid beschouwd kan worden. De brandcompartimenten moeten ervoor zorgen dat gedurende een bepaalde tijd van minimaal 20, 30 of 60 minuten minuten het vuur en de rook tegengehouden kunnen worden, zodat er een veilige vrije vluchtroute gecreëerd kan worden.

Naast brandcompartimenten zijn er ook rookcompartimenten en sub-brandcompartimenten die allemaal hun eigen voorwaardes en regels kennen. Het bepalen van de juiste compartimentering is een complexe materie waarbij kennis van wet- en regelgeving via het bouwbesluit essentieel is. Wij bepalen graag voor u, of, waar en hoe er binnen uw pand compartimenten aangebracht kunnen worden. Die brandcompartimenten geven wij duidelijk en concreet aan op bouwtekeningen.

Projectiedeskundige

Rook- en hittemelders waarschuwen de bewoners of gebruikers van uw pand zodat ze tijdig kunnen vluchten mocht er plotseling brand uitbreken. Wij adviseren u graag waar en hoe die melders of installaties het beste moeten worden geplaatst, en verzorgen er tevens de inregeling van. Desgewenst zorgen wij er ook voor dat de installaties worden aangesloten bij een alarmcentrale of bij hulpdiensten.